14th September 2006

D520_0F.zip : English,French,Portugues,Turkish
D600E_27.zip : Deutsch,English,Italian,French,Spanish,Nederlands, Swedish,Danish,Portugues,Finnish,Norwegian,Greek,T urkish,Hungarian,Polish,Czech,Slovakian
D830_25.zip : English,French,Arabic,Persian,Urdu
D830_OF.zip : English,French,Portugues,Turkish
D840_28.zip : Deutsch,English,Italian,French,Spanish,Russian,Bel arusian,Croatian,Ukrainian,Lithuanian,Estonian,Rom anian,Slovenian,Macedonian,Serbian
D900_24.zip English,Indonesian,Vietnamese
D900_0F.zip : English,French,Portugues,Turkish
E500_26.zip : Deutsch,English,French,Russian,Estonian,Lithuanian ,Belarusian,Ukrainian,Romanian,Serbian,Macedonian
E368_07.zip : English,Chinese S,Chinese T
E778_07.zip : English,Chinese S,Chinese T
E788_07.zip : English,Chinese S,Chinese T
X508_07.zip : English,Chinese S,Chinese T
X708_07.zip : English,Chinese S,Chinese T
X678_07.zip : English,Chinese S,Chinese T
E860_34(voda).zip : Deutsch,English,Italian,French,Spanish,Nederlands, Swedish,Portugues,Greek,Hungarian,Turkish,Slovenia n,Croatian
E900_25_G7.zip : English,French,Arabic,Persian,Urdu
S400_28_MTC.zip : Deutsch,English,Italian,French,Spanish,Russian,Bel arusian,Croatian,Ukrainian,Lithuanian,Estonian,Rom anian,Slovenian,Macedonian,Serbian
X500_28.zip : Deutsch,English,Italian,French,Spanish,Russian,Bel arusian,Croatian,Ukrainian,Lithuanian,Estonian,Rom anian,Slovenian,Macedonian,Serbian
X630_28_FG.zip : Deutsch,English,Italian,French,Spanish,Russian,Bel arusian,Croatian,Ukrainian,Lithuanian,Estonian,Rom anian,Slovenian,Macedonian,Serbian
X650_25.zip : English,French,Arabic,Persian,Urdu
X670_01.zip : Deutsch,English,French,Italian,Spanish,Nederlands, Portugues,Turkish
x680_27.zip : Deutsch,English,Italian,French,Spanish,Nederlands, Swedish,Danish,Portugues,Finnish,Norwegian,Greek,T urkish,Hungarian,Polish,Czech,Slovakian
X680_28.zip : Deutsch,English,Italian,French,Spanish,Russian,Bel arusian,Croatian,Ukrainian,Lithuanian,Estonian,Rom anian,Slovenian,Macedonian,Serbian
X820_25_F1.zip : English,French,Arabic,Persian,Urdu
X820_27_FG1.zip : Deutsch,English,Italian,French,Spanish,Nederlands, Swedish,Danish,Portugues,Finnish,Norwegian,Greek,T urkish,Hungarian,Polish,Czech,Slovakian