Nhận máy bị pan : Lắp sim vô không khởi động được , tháo sim ra thì vô bình thường , trong tay có Z3X mình Flash xong thì em nó ngủ luôn , mình download hết các firmware trên mạng và flash lại tất cả file , xóa FFS flash lại cũng bị cái lỗi này "bad ask -- send *s3 : Fail" . Anh em xem giúp cái Log :

Selected model: M620
Selected com port: COM7
Selected speed port: 921600
Decode *.s3 file - please wait
segments 9
segment 1 20000000 100 byte
segment 2 20300000 27880000 byte
segment 3 2001E000 160 byte
segment 4 20016000 5056 byte
segment 5 20078000 1099520 byte
segment 6 2000C000 20684 byte
segment 7 20058000 56 byte
segment 8 20058138 17710 byte
segment 9 2003803C 36684 byte
Phone must be OFF with battery
Please, connect phone and press shortly power button
Syncing phone... OK
Sending loader 1... OK
Syncing phone... OK
Sending loader 2... OK
Syncing phone... OK
Syncing phone... OK
bad ask - +ok!
Send loaders - fail
Elapsed time: 67 second, sw ver: 3.5.0040
-------------------------------------------------------------------------------
Selected model: M620
Selected com port: COM7
Selected speed port: 921600
Decode *.s3 file - please wait
segments 9
segment 1 20000000 100 byte
segment 2 20300000 27238220 byte
segment 3 2001E000 160 byte
segment 4 20016000 5056 byte
segment 5 20078000 1096760 byte
segment 6 2000C000 20684 byte
segment 7 20058000 56 byte
segment 8 20058138 17710 byte
segment 9 2003803C 36684 byte
Phone must be OFF with battery
Please, connect phone and press shortly power button
Syncing phone... OK
Sending loader 1... OK
Syncing phone... OK
Sending loader 2... OK
Syncing phone... OK
Syncing phone... OK
Flash ID: 0100003D7E22
Syncing phone... OK
Sending *.s3 file...
bad ask - +ok!
Send s3 - fail
Elapsed time: 63 second, sw ver: 3.5.0040
-------------------------------------------------------------------------------