Nokia X6 SHOW Read Code OK bởi UB, nhập code báo lỗi

Nokia X6 Calculated by UB, send unlock code failed


Log info
MCU Nokia Version: 1.128, and up to date.
SMCU Nokia Version: 1.44, and up to date.
Reading Info...
Soft Version: V ICPR72_10w42.1 Date: 23-11-10 Type: RM-559 (X6-00) Pack: (c) Nokia
APE Core version: V 31.0.004
Product code: 059B881
Product code: 0599978
WLAN MAC: 942053928712
Radio: GSM850 / GSM900 / GSM1800 / GSM1900 / WCDMA I / WCDMA II / WCDMA VIII
Original IMEI: 354855-04-********
Production serial: MIL844947
HW Version: 1223
DSP Version: ICPR72_10w33
LCD Version:
APE ADSP Version: 256
SIMLock service: SIMLOCK SERVER [0100000A011A]
Profile bits: 8000000000000000
Simlock config: 4500000088401881
Invalid codes entered: 0 / 0
Block: 1; Lock: 1; State: Closed; Data: 450FFF

Sau khi nhập code,

MCU Nokia Version: 1.128, and up to date.
SMCU Nokia Version: 1.44, and up to date.
Reading Info...
Soft Version: V ICPR72_10w42.1 Date: 23-11-10 Type: RM-559 (X6-00) Pack: (c) Nokia
APE Core version: V 31.0.004
Product code: 059B881
Product code: 0599978
WLAN MAC: 942053928712
Radio: GSM850 / GSM900 / GSM1800 / GSM1900 / WCDMA I / WCDMA II / WCDMA VIII
Original IMEI: 354855-04-********
Production serial: MIL844947
HW Version: 1223
DSP Version: ICPR72_10w33
LCD Version:
APE ADSP Version: 256
SIMLock service: SIMLOCK SERVER [0100000A011A]
Profile bits: 8000000000000000
Simlock config: 4500000088401881
Invalid codes entered: 0 / 0
Block: 1; Lock: 1; State: Closed; Data: 450FFF
Unlock failedNhập bằng ATF cũng báo lỗi,

ATP nhập báo unknown chứ không phải wrong

Nhập liên tiếp vài lần thì báo Code Accepted
nhưng vẫn lock ...

Không biết A/e ai đã gặp trình trạng này chưa?